Aktuality

Oznamujem klientom zriadenie pracoviska v Trenčíne, na ulici Brnianska 2.

Teším sa na stretnutie.

Profil

Foto JUDr. Veronika Janišová

Niečo o mne ...

Som advokátka a od roku 2008 poskytujem právne služby v sídle na slovensko-moravskom pomedzí.

Pri práci využívam poznatky a skúsenosti nielen z oblasti práva, ale aj zdravotníctva ako vyštudovaná farmaceutická laborantka s praxou.

Spolupracujem s konkrétnym exekútorom, súdnym znalcom z oblasti dopravy, odborníkmi z oblasti stavebného priemyslu.

Ak sa pýtate, čo majú tieto dve povolania spoločné, odpoviem takto: Advokát aj farmaceutický laborant musí vedieť trpezlivo počúvať, konať s najlepším vedomím a svedomím klientovi a pacientovi pomôcť, poradiť alebo usmerniť.

Ako spolupracujem s klientom?

Každý klient a právny problém vyžaduje individuálny prístup, ktorý ponúkam. Od začiatku postupujem so zámerom nájsť najvhodnejšie právne riešenie, využívam všetky dostupné právne prostriedky.

Uplatňujem konštruktívny a ľudský prístup, ktoré moji klienti oceňujú.

Aké právne problémy riešim a čo ponúkam?

Poskytujem právne služby v sporovej aj mimosporovej agende v oblasti občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva.

Zameranie

 • Nehnuteľnosti
 • Stavebníctvo
 • Verejné vodovody
 • Duševné vlastníctvo

Od začiatku advokátskej praxe sa špecializujem na oblasť stavebného priemyslu a to:

Nehnuteľnosti

 • poradenstvo pri kúpe, predaji nehnuteľností, príprava súvisiacej zmluvnej dokumentácie,
 • vyporiadanie pozemkov , poradenstvo pozemkovým spoločenstvám s právnou subjektivitou, príprava podkladov na valné zhromaždenie, súvisiaca zmluvná a správna agenda,

Stavebné právo

 • právne poradenstvo pre územné, stavebné a kolaudačné konanie vrátane asistencie pri získavaní všetkých potrebných súhlasov, povolení a rozhodnutí,
 • príprava a posudzovanie zmlúv o dielo,
 • sporové konania

Zrealizovala som väčšie projekty vyporiadania zámeny pozemkov na strane obce a podielových spoluvlastníkov, prevody vlastníckych práv k pozemkom medzi podielovými spoluvlastníkmi a záujemcom.

Verejné vodovody

 • poradenstvo regulovaným subjektom, obciam, príprava zmluvnej dokumentácie,
 • zastupovanie pred úradmi.

Duševné vlastníctvo

 • posudzovanie nezapísaných označení, prihlasovanie ochranných známok na Slovensku a do zahraničia,
 • vypracovanie námietok, výmazov, návrhov na zrušenie a zastupovanie v týchto konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR,
 • podávanie žiadostí o prevod, licenciu, zápis zmeny v registroch,
 • výkon správy predmetov priemyselných práv na Slovensku a v zahraničí,
 • právny prieskum priemyselných práv, pravidelný monitoring a budovanie strategickej pozície pre posilnenie ochrany.

Komplexná analýza a vypracovanie projektov, konzultačná činnosť pre:

 • brand building, rozvoj korporačnej identity, ochranu duševného vlastníctva v obchodných spoločnostiach a živnostníkov,
 • spracovanie podaní a zastupovanie v súdnom konaní v prípadoch porušovania práv k predmetom priemyselného vlastníctva a nekalosúťažných sporoch, dizajnov a zastupovanie v konaní o týchto prihláškach pred ÚPV SR, vypracovanie námietok, výmazov, návrhov na zrušenie a zastupovanie v týchto konaniach Referencie pred ÚPV SR.

Referencie

Fyzické a právnické osoby, napríklad:

Stavebná firma zaoberajúca sa realizáciou zemných prác, inžinierskych sietí, poskytovaním ubytovania, predajom stavebného materiálu
Prevádzkovateľ verejného vodovodu
Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa vykurovacou technikou
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou
Firma zaoberajúca sa prenájmom prvkov debnenia
Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou produktov zo sóje